Ogólne Warunki Umów

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsze ogólne warunki umowy mają zastosowanie do umów najmu lub sprzedaży dystrybutorów wody lub innych produktów oferowanych za pośrednictwem witryny internetowej https://www.BIBO-woda.pl, zwanej dalej „Witryną”, zawieranych na odległość pomiędzy Eden Springs z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108260, NIP 677 006 65 41, REGON 350279590, Nr rejestrowy BDO: 000007390, kapitał zakładowy 70 913 500 zł, zwanej dalej dalej: „EDEN”, jako wynajmującym lub sprzedawcą, a Klientem jako najemcą lub kupującym.
  2. Niniejsze ogólne warunki umowy określają w szczególności zasady zawierania na odległość umów najmu lub sprzedaży dystrybutorów wody lub innych produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron wynikające z tych umów, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady korzystania z Witryny.
  3. Klient może skontaktować się z EDEN następującymi metodami:

- telefonicznie pod numerem infolinii (+48) 221 032 459
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@bibo-woda.pl
- przy pomocy formularza kontaktowego, o ile taki został udostępniony w Witrynie.

 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Klienta w związku z korzystaniem z Witryny, złożeniem Zamówienia lub zawarciem i realizacją Umowy zawarte są w Polityce Prywatności. www.BIBO-woda.pl/polityka-ochrony-prywatnosci
 2. Niniejsze ogólne warunki umowy udostępnione są nieodpłatnie w Witrynie w sposób umożliwiający ich zapisanie i wydrukowanie.

  2. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszych ogólnych warunkach umowy mają następujące znaczenia:

 1. OWU” – niniejsze warunki ogólne umów;
 2. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca z EDEN na odległość Umowę najmu lub Umowę sprzedaży. Osoba fizyczna może być Klientem jedynie wówczas, gdy posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. „EDEN” – Eden Springs z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108260, NIP 677 006 65 41, REGON 350279590, Nr rejestrowy BDO: 000007390, kapitał zakładowy 70 913 500 zł;
 4. „Umowa najmu” - umowa najmu dystrybutorów wody lub innych produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny zawierana na odległość pomiędzy Klientem jako najemcą a EDEN jako wynajmującym;
 5. „Umowa sprzedaży” - umowa sprzedaży dystrybutorów wody lub innych produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny zawierana na odległość pomiędzy Klientem jako kupującym a EDEN jako sprzedawcą;
 6. „Umowa” – odpowiednio Umowa Najmu lub Umowa sprzedaży;
 7. „Produkty” – produkty oferowane za pośrednictwem Witryny, w tym Dystrybutory wody,
 8. „Dystrybutor wody” lub „Dystrybutor” – urządzenie do dozowania wody oferowane przez EDEN za pośrednictwem Witryny.
 9. „Konsument” – konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego;
 10. „Przedsiębiorca na prawach konsumenta” - osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 11. „Witryna” – witryna internetowa https://www. BIBO-woda.pl prowadzona przez EDEN;
 12. „Użytkownik” – potencjalny Klient lub inna osoba korzystająca z Witryny,
 13. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia Umowy najmu lub Umowy sprzedaży Produktów, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 14. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).


  3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY
 1. Zamieszczone w Witrynie treści, w tym opisy Produktów oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy Klient wybiera przy pomocy odpowiednich funkcji dostępnych w Witrynie Produkty, których opisy oraz ceny lub czynsz najmu zamieszczone są na stronach Witryny, określa ich ilość, wybiera rodzaj umowy (najem lub sprzedaż), w przypadku umowy najmu wybiera okres umowy, a następnie składa Zamówienie na Produkty, klikając na odpowiedni przycisk lub ikonę.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Witryny Klient powinien podać w odpowiednim formularzu swoje dane identyfikacyjne oraz adresowe, swój adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki Produktów, jeżeli jest inny niż wskazany przez Klienta adres zamieszkania lub siedziby Klienta, wybrać dostępny sposób dostawy (o ile dla danego Produktu możliwe są różne sposoby dostawy), sposób instalacji (instalacja samodzielna lub instalacja wykonywana przez EDEN - o ile dotyczy to danego produktu) i metodę płatności oraz zaznaczyć w formularzu Zamówienia, że Klient akceptuje niniejsze OWU.
 4. Podczas składania zamówienia Klient potwierdza, że wie, iż złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, klikając na przycisk lub korzystając z innej podobnej funkcji oznaczonej słowami „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoznacznym sformułowaniem.
 5. Dokonanie płatności lub kliknięcie na przycisk z napisem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z innym równoznacznym sformułowaniem jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia.
 6. Klient zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą.
 7. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta w sposób opisany powyżej, EDEN niezwłocznie wyśle na adres e-mail Klienta potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez EDEN zgodnie ze zdaniem poprzedzającym skutkuje tym, iż Klient staje się związany złożonym Zamówieniem.
 8. Następnie EDEN weryfikuje, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie przyjęcia Zamówienia do realizacji, EDEN informuje o tym Klienta wysyłając na adres e-mail Klienta stosowną informację, obejmującą potwierdzenie zawarcia z Klientem Umowy. EDEN może potwierdzić przyjęcie Zamówienia do realizacji jednocześnie z wysłaniem wiadomości o otrzymaniu Zamówienia lub zamiast wysłania tej wiadomości. EDEN dodatkowo może skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu weryfikacji Zamówienia lub ustalenia szczegółów związanych z jego realizacją.
 9. Umowa pomiędzy EDEN a Klientem zostaje zawarta z chwilą wysłania przez EDEN do Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Istotne postanowienia Umowy utrwalone są w wiadomościach e-mail do Klienta z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia lub przyjęcia Zamówienia do realizacji. Integralną częścią Umowy są niniejsze OWU, z którymi Klient powinien zapoznać się przed złożeniem Zamówienia i które przesyłane są do Klienta w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania lub przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 10. EDEN może umożliwić Klientowi złożenie Zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w §1 ust. 3. W takim wypadku bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia EDEN informuje Klienta o głównych cechach świadczenia (tj. o tym, co jest przedmiotem Umowy), sposobie porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie lub czynszu najmu wraz z informacją o wszystkich dodatkowych kosztach i opłatach, terminie i sposobach płatności, terminie i sposobach dostawy lub instalacji, prawie odstąpienia od Umowy, jeśli przysługuje ono Klientowi. Zamówienie powinno obejmować, co najmniej wskazanie danych Klienta, w tym numeru telefonu i adresu e-mail, określenie zamawianych Produktów, ich ilości, rodzaju zawieranej umowy, łącznej ceny lub czynszu najmu wraz z informacją o wszystkich dodatkowych kosztach i opłatach, sposobie i terminie płatności, adresie, sposobie i terminie dostawy lub instalacji. Zamówienie może zostać przyjęte przez EDEN do realizacji telefonicznie - poprzez złożenie stosownego oświadczenia Klientowi podczas rozmowy, lub po zakończeniu rozmowy – poprzez wysłanie na adres e-mail Klienta, w terminie ustalonym podczas składania Zamówienia, stosownej wiadomości. W razie przyjęcia zamówienia EDEN prześle na adres e-mail Klienta wiadomość obejmującą potwierdzenie zawarcia Umowy i zawierającą niniejsze OWU. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia Klientowi przez EDEN oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

  4. PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny lub czynsz najmu Produktów zamieszczone na stronach Witryny są podawane w złotych polskich (PLN) i zawierają VAT, chyba że co innego wynika z informacji zamieszczonych na stronach Witryny.
 2. O ile co innego nie będzie wynikać z informacji podanych w Witrynie, koszt transportu Produktów do Klienta zawarty jest w cenie lub czynszu najmu Produktów. Jeżeli dostawa Produktów do Klienta miałaby się odbyć za dodatkową odpłatnością, koszty wysyłki będą podane Klientowi podczas składania Zamówienia.
 3. Podczas składania Zamówienia Klientowi zostanie przedstawiona informacja o całkowitej cenie Zamówienia uwzględniającej wszelkie dodatkowe opłaty związane z Zamówieniem, w tym opłaty za transport, dostawę, instalację bądź jakiekolwiek inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
 4. EDEN zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach lub czynszu najmu Produktów, jak i w wysokości innych opłat. Każdorazowa zmiana nie narusza praw Klienta, który zawarł Umowę przed dokonaniem powyższych zmian, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 i 4 (zmiany czynszu w przypadku Umów najmu Dystrubutorów)
 5. Na początku składania zamówienia EDEN informuje Klienta za pośrednictwem Witryny lub telefonicznie o dostępnych sposobach płatności. O ile co innego nie będzie wynikać z podanych informacji, Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność kartą kredytowa (Visa, Mastercard), płatność elektroniczna (np. Blik, PayPal, Przelewy 24). Płatność dokonywana jest w trakcie składania Zamówienia, chyba że co innego wynika z niniejszych OWU, informacji podanych podczas składania Zamówienia lub strony Umowy uzgodnią inny termin płatności.

 
5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa zamówionych Produktów będzie realizowana transportem własnym EDEN lub jego podwykonawców lub za pośrednictwem poczty, firm kurierskich lub przewozowych. O ile w danym przypadku nie będzie przewidziana wyłącznie dostawa transportem własnym EDEN lub jego podwykonawców, możliwe sposoby dostarczenia Produktów oraz wiążące się z nimi opłaty będą podane podczas składania Zamówienia.
 2. O ile strony Umowy sprzedaży nie uzgodnią innego terminu dostarczenia Produktów, termin ten wynosi 14 dni od zawarcia Umowy. Dostawa może zostać zrealizowana przed upływem tego terminu. EDEN może informować Klienta o przewidywanym terminie dostawy podczas składania Zamówienia oraz w trakcie jego realizacji.
 3. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 4. Informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania produktów będą podane w Witrynie najpóźniej na początku składania zamówienia.

  6. INSTALACJA DYSTRYBUTORA WODY
  1. Do korzystania z Dystrybutora wody zgodnie z jego przeznaczeniem niezbędne jest jego prawidłowe zainstalowanie. 
  2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Dystrybutora wody Klient może samodzielnie dokonać instalacji Dystrybutora, stosując się do instrukcji obsługi dostarczonej wraz z Dystrybutorem, lub za dodatkową opłatą określoną w Witrynie  zamówić usługę instalacji.
  3. W przypadku zawarcia Umowy najmu Dystrybutora instalację Dystrybutora wykonuje  wyłącznie EDEN. Klient nie może dokonać instalacji samodzielnie.
  4. EDEN wykonuje instalację Dystrybutora podczas dostawy Dystrybutora do Klienta lub w innym terminie ustalonym z Klientem.
  5. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż do instalacji Dystrybutora niezbędne jest wykonanie trwałego otworu w powierzchni, na której Dystrybutor zostanie umieszczony (np. w blacie kuchennym). EDEN nie ponosi odpowiedzialności  za wynikające z tego zmniejszenie wartości lub użyteczności miejsca instalacji i w razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy nie jest zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego.
  6. W przypadku zamówienia przez Klienta usługi instalacji zakupionego Dystrybutora lub w przypadku zawarcia Umowy najmu Dystrybutora, a następnie rezygnacji z instalacji Dystrybutora po przybyciu do Klienta instalatora EDENU, Klient zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz EDENU opłaty rezygnacyjnej w wysokości wskazanej w Witrynie lub podanej podczas składania zamówienia telefonicznie.
  7. Obowiązek zapłaty na rzecz EDENU opłaty rezygnacyjnej, o której mowa powyżej, dotyczy również sytuacji, gdy instalacja nie zostanie wykonana z przyczyn leżących po stronie Klienta, a w szczególności gdy:
  • Klient nie zapewni Instalatorowi dostępu do miejsca instalacji,
  • w miejscu instalacji nie będzie odpowiedniego dostępu do istniejącej instalacji wodociągowej zaopatrującej miejsce w wodę pitną zgodnej z obowiązującymi przepisami lub do sieci elektrycznej,
  • zawór instalacji wodnej nie działa poprawnie lub jest niedostępny,
  • miejsce instalacji stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia instalatora lub innych osób,
  • Klient podał nieprawdziwe informacje na temat miejsca instalacji podczas zamawiania usługi lub ustalania terminu instalacji.
  1. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Umowa najmu ulega rozwiązaniu. 

   7. WARUNKI UMOWY NAJMU DYSTRYBUTORA WODY
 1. Umowa Najmu Dystrybutora wody zawarta jest na okres 12, 24 lub 36 miesięcy od dnia instalacji, w zależności od wyboru Klienta dokonanego podczas składania Zamówienia. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Klient zobowiązany jest do płatności na rzecz EDENU czynszu najmu za każdy miesiąc trwania Umowy w wysokości wskazanej w Witrynie lub podanej Klientowi podczas składania Zamówienia telefonicznie. Czynsz za niepełny miesiąc płatny jest w wysokości proporcjonalnej do okresu najmu w danym miesiącu. Czynsz płatny jest z góry co miesiąc w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Płatność dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy EDENU wskazany w fakturze lub przy użyciu innej metody płatności wybranej przez Klienta, o ile możliwość taka została przewidziana w Witrynie. EDEN przesyła Klientowi fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany podczas składana Zamówienia.
 3. W przypadku zmiany stosunków gospodarczych, wzrostu kosztów, inflacji, zmian przepisów prawa lub z powodu innych ważnych przyczyn EDEN ma prawo do zmiany wysokości czynszu lub innych warunków Umowy najmu. Zawiadomienie o zmianie EDEN prześle na adres e-mail Klienta wskazany podczas składania Zamówienia co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie zmiany. W terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Klient może odmówić zgody na zmianę. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem na dzień od którego zmiana miała obowiązywać.
 4. W przypadku rezygnacji Klienta z najmu przed upływem 12 miesięcy od dnia jej instalacji Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty rezygnacyjnej w wysokości sumy czynszu najmu za okres pozostały do końca 12-miesięcznego okresu, na który Umowa została zawarta. Nie dotyczy to sytuacji, o której mowa w ust. 12.
 5. Klient zobowiązany jest od używania Dystrybutora zgodnie z przeznaczeniem oraz dostarczoną instrukcją obsługi. Do obowiązków Klienta należy dokonywanie zalecanych w instrukcji obsługi zabiegów konserwacyjnych, utrzymywania Dystrybutora w odpowiednim stanie higienicznym oraz w czystości. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia Dystrybutora, jego zniszczenie lub utratę. Po rozwiązaniu Umowy najmu Klient zobowiązany jest do zwrotu Dystrybutora w stanie nie pogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji z uwzględnieniem obowiązków Klienta wymienionych powyżej. W przypadku utraty lub zniszczenia Dystrybutora Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz EDENU tytułem odszkodowania kwoty 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za utracony lub zniszczony Dystrybutor.
 6. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części Dystrybutora we własnym zakresie. Klient powiadomi niezwłocznie EDEN o każdym uszkodzeniu Dystrybutora. Wszelkie naprawy, serwis Dystrybutora muszą być dokonywane wyłącznie przez upoważnionego przedstawiciela EDENU.
 7. EDEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem Dystrybutora niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.
 8. Klient nie może użyczać, oddawać w podnajem albo wydzierżawiać lub też udostępniać na podstawie innych czynności prawnych lub faktycznych osobom trzecim Dystrybutora, bez uprzedniej zgody EDENU. Klient nie może obciążać Dystrybutora ani też ustanawiać na Dystrybutorze żadnych innych ograniczonych praw na rzecz osób trzecich oraz nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy bez zgody EDENU.
 9. Klient nie może zmienić miejsca instalacji Dystrybutora bez uprzedniej zgody EDENU.
 10. EDEN, po uprzednim wyznaczeniu Klientowi dodatkowego 14-dniowego terminu na wykonanie swoich zobowiązań lub przywrócenie stanu zgodnego z Umową, ma prawo rozwiązać Umowę najmu w trybie natychmiastowym w przypadku:
 • zalegania przez Klienta z płatnościami czynszu, za okres co najmniej 2 miesięcy,
 • zmiany miejsca używania urządzeń bez pisemnej zgody Spółki,
 • podnajęcia, użyczania lub innego niegodnego z niniejszymi OWU dysponowania Dystrybutorem przez Klienta lub obciążania Dystrybutora prawami na rzecz osób trzecich bez zgody EDENU,
 • używania Dystrybutora przez Klienta niezgodnie z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem, nie dokonywania wymaganych czynności konserwacyjnych, narażania Dystrybutora na utratę, zniszczenie lub uszkodzenie,
 1. W przypadku rozwiązania Umowy przez EDEN na podstawie ust. 10 przed upływem 12 miesięcy od instalacji Urządzenia, Klient zapłaci na rzecz EDENU opłatę rezygnacyjną, o której mowa w ust. 4.
 2. Klient może rozwiązać Umowę najmu w trybie natychmiastowym w razie naruszenia postanowień niniejszych OWU przez EDEN, po uprzednim wezwaniu EDENU w formie mailowej do prawidłowej realizacji w/w postanowień i niezastosowania się przez EDEN do tego wezwania w terminie 14 dni.

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w dalszej części niniejszego paragrafu. Prawo odstąpienia od Umowy nie dotyczy sytuacji wskazanych w ust. 9 poniżej.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku Umowy sprzedaży, która:
 • obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
 • przewiduje regularne dostarczanie Produktów przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszego Produktu,
 • przewiduje regularne dostarczanie Produktów przez czas nieoznaczony – od dnia zawarcia Umowy.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy najmu wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Klient może odstąpić od Umowy składając EDEN oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na końcu niniejszych OWU, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 3, drogą elektroniczną na adres e-mail w § 1 ust. 3 lub przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie.
 5. EDEN niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu złożonego drogą elektroniczną, przesyłając na adres e-mail Klienta stosowną wiadomość.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 287 ze zm.) w tym m. in. Umów sprzedaży:
 • Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • Produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
 • Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim EDEN wysłał Klientowi informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, Zamówienie przestaje Klienta wiązać.
 2. W razie skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy EDEN niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez EDEN). Jeżeli jednak Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie Umowy najmu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient poniesie koszt proporcjonalny do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował EDEN o odstąpieniu od Umowy.
 3. EDEN dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli EDEN nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. EDEN może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego Produkt. Jeżeli EDEN nie złożył takiej propozycji Klientowi, Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt EDEN (lub osobie upoważnionej przez EDEN do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że EDEN zgodził się je ponieść.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

 1. EDEN ponosi przewidzianą przepisami prawa odpowiedzialność za zgodność swoich świadczeń z umową.
 2.  W przypadku niezgodności z umową towarów nabytych przez Klienta, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może żądać ich naprawy lub wymiany na zasadach przewidzianych w przepisach o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności z umową innych świadczeń, Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. EDEN ponosi odpowiedzialność za brak zgodności sprzedanego towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia do Klienta i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez EDEN, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta:
  a) odpowiedzialność EDEN z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona,
 1. b) odpowiedzialność EDEN obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą i jest ograniczona do wartości Zamówienia.
 1. Wobec Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, EDEN udziela na dostarczone Produkty gwarancji jakości. Okres gwarancji wynosi: w przypadku Dystrybutora wody – 24 miesiące od dnia wydania Dystrybutora Klientowi, w przypadku innych Produktów niż Dystrybutor – 12 miesięcy, a w przypadku Produktów posiadających termin przydatności do użycia krótszy niż 12 miesięcy – okres gwarancji kończy się z chwilą upływu tego terminu.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej w przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 3. W celu skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji zgodnie z § 10 ust. 1 – 3 niezwłocznie po ujawnieniu wady, lecz nie później niż do końca okresu gwarancji. Niezgłoszenie reklamacji niezwłocznie po ujawnieniu wady powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji. W ramach gwarancji EDEN zobowiązuje się wg własnego wyboru do usunięcia wady fizycznej Produktu, do dostarczenia Produktu wolnego od wad w miejsce wadliwego Produktu lub do zwrotu Klientowi ceny. W celu dokonania oględzin lub zbadania reklamowanych w ramach gwarancji Produktów i umożliwienia EDEN podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, EDEN może zażądać odesłania reklamowanych Produktów do EDEN, chyba że strony uzgodnią, iż czynności te zostaną wykonane na miejscu u Klienta. W przypadku uznania roszczeń Klienta za uzasadnione EDEN zwróci Klientowi poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez EDEN, który wiązałaby się z niższymi kosztami).

  10. PROCEDURA REKLAMACYJNA
 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą realizacji Umowy, w tym zakupionego Produktu, telefonicznie lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w § 1 ust. 3.
 2. Reklamacja powinna zawierać:

  a) imię i nazwisko lub nazwę Klienta,
  b) adres klienta,
  c) określenie Wady produktu oraz daty jej stwierdzenia,
  d) określenie innych okoliczności uzasadniających reklamację, o ile takie zachodzą,
  e) określenie żądania Klienta,
  e) podpis Klienta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

  3. Klient może zgłosić reklamację przy użycia formularza dostępnego w Witrynie.
  4. O ile niniejsze OWU nie przewidują szczególnych terminów na złożenie reklamacji, reklamacja powinna zostać złożona w terminie umożliwiającym realizację przez Klienta jego uprawnień zanim one wygasną lub ulegną przedawnieniu. Zaleca się składanie reklamacji niezwłocznie po stwierdzeniu wady Produktu lub innych okoliczności uzasadniających reklamację.
  5. Jeżeli reklamacja dotyczy jest składana przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, EDEN rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Klient będący  Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zażądał wymiany Produktu lub naprawy Produktu, a EDEN nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  6. W pozostałych przypadkach EDEN udziela odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli EDEN nie udzieli odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie uważa się, że uznał reklamację.
  7. EDEN udziela odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną, SMS-em lub w formie pisemnej.

  11. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
 1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl.
 3. Klient będący Konsumentem może w szczególności skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami z obszaru Unii Europejskiej (platforma ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi stronę internetową zapewniającą kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Dostęp do platformy jest bezpłatny i możliwy we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
 4. Klient będący Konsumentem może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Spółką, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  12. ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
 1. EDEN, dostarczając Klientowi sprzęt elektryczny lub elektroniczny (dalej: „Sprzęt”) przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru od Klienta zużytego Sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego Sprzętu, o ile zużyty Sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co Sprzęt dostarczony.
 2. EDEN może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku, posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt (podmiotu wykonującego działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu) lub prowadzącego zakład przetwarzania.

  13. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. EDEN świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Witryny w celu zapoznania się z ofertą EDENU, skontaktowania się z EDENEM przy użyciu dostępnego formularza kontaktowego oraz w celu złożenia Zamówienia.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny oznacza jednoczesną akceptację postanowień niniejszego paragrafu, zobowiązanie do ich przestrzegania oraz jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Witrynie pomiędzy Użytkownikiem a EDEN na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień niniejszego paragrafu powinien zaprzestać korzystania z Witryny. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Witryny następuje poprzez zakończenie korzystania z Witryny. Pomimo rozwiązania umowy o korzystanie z Witryny Użytkownika nadal obowiązują postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące praw autorskich, zakazu dostarczania treści bezprawnych oraz inne postanowienia niniejszego paragrafu, jeśli to wynika z ich brzmienia lub celu.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż zakazane jest dostarczanie do Witryny lub przy użyciu Witryny treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym, zawierające groźby bezprawne lub karalne, naruszające czyjąkolwiek prywatność, cześć, godność lub dobre imię, obscenicznych, pornograficznych, nawołujących do nienawiści rasowej lub jakiejkolwiek innej, treści, których dostarczenie stanowi przestępstwo, wykroczenie lub naruszenie jakichkolwiek praw lub obowiązków, w tym obowiązku zachowania tajemnicy, treści, których dostarczenie może powodować powstanie odpowiedzialności cywilnej, treści naruszających uczucia religijne, treści mogących wprowadzić w błąd, treści co do których Użytkownik nie uzyskał wszystkich niezbędnych zgód lub licencji, treści zawierających złośliwe lub szkodliwe oprogramowanie lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych, treści stanowiących spam, niezamówionych reklam lub materiałów promocyjnych, treści przesyłanych w ramach lub stanowiących część tzw. piramid, łańcuszków lub podobnych form nielegalnej reklamy, sondaży lub ankiet.
 5. Zabronione są jakiekolwiek próby uzyskiwania niedozwolonego dostępu do jakichkolwiek treści lub elementów Witryny, używanie Witryny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, atakowanie lub hakowanie Witryny oraz dzielenie się, przekazywanie, udzielanie dostępu lub upoważnianie jakiejkolwiek osoby trzeciej do korzystania z hasła, loginu lub innych danych Użytkownika użytych przy rejestracji w Witrynie. Login i hasło Użytkownika przeznaczone do rejestracji w Witrynie (o ile taka funkcja jest dostępna w Witrynie) są objęte tajemnicą. Użytkownik nie może ich ujawniać osobom trzecim oraz zobowiązuje się do ich ochrony przed dostępem osób trzecich.
 6. Podczas korzystania z Witryny Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych, aktualnych i nienaruszających praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych podczas korzystania z Witryny.
 7. Poprawne korzystanie z Witryny wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia końcowego umożliwiającego wyświetlenie strony internetowej, z dostępem do sieci Internet oraz działającej przeglądarki internetowej, aktywnego konta poczty elektronicznej, włączonej obsługi plików cookies.
 8. EDEN nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Witryny, jeżeli sprzęt, z którego korzysta Użytkownik nie spełnia wymagań technicznych określonych w ust. 7 powyżej.
 9. Dla wygody Użytkownika Witryna może zawierać bezpośrednie połączenia (linki) ze stronami internetowymi stworzonymi i utrzymywanymi przez osoby trzecie. EDEN nie ma nad takimi stronami żadnej kontroli i nie odpowiada za ich zawartość oraz skutki korzystania z nich. Wejście i korzystanie z tych stron internetowych następuje się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 10. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez EDEN w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny dostępne są w Polityce Ochrony Prywatności zamieszonej w Witrynie.
 11. Informacje na temat plików cookie wykorzystywanych przez EDEN w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Witryny zawarte są w Polityce w sprawie plików cookies zamieszczonej w Witrynie.
 12. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Witryny w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. Reklamacja może zostać złożona telefonicznie lub pocztą elektroniczną (pod numerem lub na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 3 lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie.
 13. EDEN rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną lub telefonicznie o wyniku rozpatrzenia reklamacji, w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.
 14. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do treści Witryny oraz jej jakichkolwiek elementów przysługują EDEN, spółkom powiązanym z EDEN lub licencjodawcom EDEN. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Elementy Witryny, w tym teksty, obrazy, elementy graficzne i dźwięki, nie mogą być, za wyjątkiem dozwolonego prawem użytku osobistego, kopiowane, reprodukowane, przenoszone, rozpowszechniane, udostępniane publicznie, wykorzystywane w inny sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody EDEN.
 15. Treść Witryny podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, w tym na podstawie umów międzynarodowych i traktatów.
 16. EDEN zastrzega możliwość czasowej niedostępności Witryny lub niektórych jej funkcji z przyczyn technicznych, w szczególności w przypadku konserwacji, przeglądu, naprawy urządzeń służących do prowadzenia Witryny, aktualizacji danych, modernizacji lub rozbudowy Witryny, a także z powodu działania siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od EDENU. EDEN zastrzega prawo do zaprzestania udostępniania Witryny w części lub w całości, przy czym zaprzestanie udostępniania Witryny nie będzie pozbawiać Użytkownika prawa do realizacji uprzednio złożonych zamówień, możliwości skontaktowania się z EDEN, realizacji jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi na podstawie właściwych przepisów lub zawartych z EDEN odrębnych umów.

  14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 17. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 02.01.2023 roku.
 18. EDEN jest uprawniony do zmiany niniejszych OWU. Zmiana OWU w zakresie, w jakim odnosi się do Umów zawartych przed zmianą oraz do Zamówień złożonych przed zmianą, nie modyfikuje ich treści i warunków, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 i 4 (zmiany istniejących Umów najmu Dystrybutora wody).
 19. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszych OWU za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień OWU. 
 20. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Umową jest prawo polskie.
 21. Tytuły paragrafów niniejszych OWU zostały zamieszczone jedynie dla wygody i nie mają rozstrzygającego znaczenia przy interpretacji OWU lub ich poszczególnych postanowień.
 22. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego. 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Adresat:

Eden Springs sp. z o.o.

Ul. Perla 10

41-300 Dąbrowa Górnicza

Adres e-mail: dok@pl.edensprings.com

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.